Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 24 Jan 2019
Versi 8.2.0
online visitor Pelawat Di Talian 5
total visitor Jumlah Pelawat 2,060,845

PEMBERITAHUAN BERKENAAN PENUTUPAN KAWASAN TEMPAT LETAK KERETA (KEKAL) DI BANDAR SERIAN BERSEMPENA PROJEK PEMBINAAN  LEBUHRAYA PAN BORNEO.

PEMBERITAHUAN BERKENAAN PENUTUPAN KAWASAN TEMPAT LETAK
KERETA (KEKAL)DIBANDARSERIAN BERSEMPENA PROJEK PEMBINAAN
LEBUHRAYAPANBORNEO.
[WORK PACKAGE CONTRACT NO.PDP/PHBS/SPJ/2016/WPC-03(SERIAN -
PANTUJUNCTION)]
Adalah dengan inidimaklumkan bahawa bersempena perlaksanaan projek
pembinaanlebuhrayaPAN BORNEO(WPC-03)-SerianPantuJunction(SPJ),
pihakmajlisinginmemaklumkanbahawabeberapakawasanpetakletakkeretadi
kawasanDewanMasyarakatSeriandanPasarBasahSerianakanditutupsecara
kekalmulai27November2017untukkerja-kerjapembinaansistemperparitan
yangbaru.
Jumlahpetakletakkeretayangditutupsecarakekalmengikutlokasi-lokasi
pembinaanlebuhrayaPanBorneoadalahsepertiberikut:
a).DewanMasyarakatSerian/PasarBasahSerian=10petak
b).DewanMasyarakatSerianhinggaBulatanSerian-SriAman=44petak
Segalakesulitanyangdihadapisepanjangperlaksaanprojekiniadalahamat
dikesali.

WORK PACKAGE CONTRACT NO.PDP/PHBS/SPJ/2016/WPC-03(SERIAN - PANTU JUNCTION)]

Adalah dengan inidimaklumkan bahawa bersempena perlaksanaan projek pembinaan lebuhraya PAN BORNEO(WPC-03)-SerianPantu Junction(SPJ), pihak majlis ingin memaklumkan bahawa beberapa kawasan petak letak kereta di kawasan Dewan Masyarakat Serian dan Pasar Basah Serian akan ditutup secara kekal mulai 27 November 2017 untuk kerja-kerja pembinaan sistem perparitan yang baru.

Jumlah petak letak kereta yang ditutup secara kekal mengikut lokasi-lokasi pembinaan lebuhraya Pan Borneo adalah seperti berikut:

a).Dewan Masyarakat Serian/Pasar Basah Serian = 10petak

b).Dewan Masyarakat Serian hingga Bulatan Serian-SriAman = 44petak

Segala kesulitan yang dihadapi sepanjang perlaksaan projek ini adalah amat dikesali.