Fungsi

1. Memberi perkhidmatan yang cekap dan  efisien secara berterusan.

2. Merancang, melaksana dan menyelenggara projek pembangunan Majlis.

3. Menggubal, mengkaji dan melaksanakan perundangan Majlis.

4. Memastikan setiap pegangan di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah diukur, dibuat penilaian dan dikenakan cukai pintu /levi (estet perladangan kelapa sawit).

5. Merancang, mengurus dan mengatasi masalah kebersihan dan kesihatan awam.

6. Menggubal, mengkaji semula dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada di bawah bidangkuasa Majlis.

7. Menyelaras, menerima dan mengurus laporan  aktiviti – aktiviti Majlis.

8. Merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan perpustakaan awam.